Política de privadesa

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiua la protección de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, l’AJUNTAMENT D’ALMÀSSERA li informa que les seues dades personals aportats en este formulari serán incorporats a un fitxer titularitat del mateix Organisme, amb la finalitat de la gestió dels servicis objecte del formulari, oferits per este Ajuntament en el seu àmbit de les seues funcions. També s’informa que, en els termes previstos per la legislació vigent, espodran cedir dades a altres Administracions, Ens Públics Municipals, de carácter públic o privat, i Òrgans de Control. Si ho desitja, podrá exercitar els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposición al tractament de les seues dades de carácter personal, així com la retirada del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, per mitjà d’un escrit dirigit a Direcció PLAÇA MAJOR, 1 Almàssera (València/Valencia). Així mateix, pot consultar la informació adicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra Seu Electrònica.